ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายธรรมในวันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 น.-16.00 น. ติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ 02-589-8410
 
2557


บรรยายธรรม "วิปัสสนาพ้นทุกข์"
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายธรรม
หัวข้อ "วิปัสสนาพ้นทุกข์"
โดย
พระครูสังฆรักษ์บุญมี ยติโก
สำนักวิปัสสนาพุทธภาวนา
ต.บางคูรัต  อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
 
ณ บ้านหนังสือชินเขต 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 สอบถามข้อมูล โทร. 02-589-8410 -------------------------------------------------------

ประวัติ
               พระครูสังฆรักษ์บุญมี ยติโก

การศึกษาทางธรรม
     ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต คณะพุทธศาสน์ เอกศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

ผลงาน/ประสบการณ์
- ออกเดินธุดงค์ เดือนมีนาคม ของทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 –ปัจจุบัน
- ทุกวันอาทิตย์ นำพาญาติโยมปฏิบัติธรรม ณ ศาลาริมน้ำ วัดคู้บอน แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.
-  ทุกวันพระ นำพาญาติโยมปฏิบัติธรรม ณ แฟลตคลองจั่น กทม. (2550-ปัจจุบัน)
-  ทุกวันพฤหัสบดี นำพาเจ้าหน้าที่ พนักงาน บริษัท กันยง อิเลคทริค มหาชน จำกัด  กม.21 กทม.ปฏิบัติธรรม (ตั้งแต่ พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน)
-  บรรยายธรรมทางสถานีวิทยุ A.M. 1350 MHZ วันอังคารถึงเสาร์ เวลา 00.00 น.-01.00 น.
-  นำญาติโยมปฏิบัติทุกวัน ณ สำนักวิปัสสนาพุทธภาวนา ต.บางคูรัต อ.บางบัวทอง จ.  นนทบุรี
-  เขียนหนังสือ “คู่มือปฏิบัติสมถะวิปัสสนากรรมฐานกรรมฐาน”